عرش گستر در راستای مسیولیت اجتماعی خود جهت توسعه مرزهای دانش و چشم انداز خود مبنی بر ایجاد پلتفرم نواوری باز و حمایت از نخبگان صنعت الکترونیک کشور تا کنون برنامه های زیادی را شامل برگزاری جشنواره نخبگان، جایزه بزرگ تحقیق و توسعه ، ازمایشگاه نواوری باز ایجاد کرده است شما در این قسمت می توانید پروژه های خود را جهت دریافت حمایت توسط عرش گستر قرارداده و نیازمندی علمی و نوع همکاری را مشخص نمایید . تیم مدیریت عرش گستر با اغوش باز پذیرا و حامی معنوی و مالی پروژه نخبگان الکترونیک کشور می باشد افزودن پروژه

رکورد 1 تا 0 از 0 رکورد